Klachtenreglement

Wij willen graag dat u tevreden bent over uw kinesiologisch consult. klachten
Toch loopt het soms anders en dat vinden wij erg vervelend. De weg die u kunt bewandelen is als volgt:

In eerste instantie komt de klacht bij de kinesioloog/therapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem op te lossen. Is de cliënt onverhoopt niet tevreden over deze klachtenafhandeling dan zijn er twee mogelijkheden. De 1e mogelijkheid (vertrouwenspersoon) is een service van de BvK aan haar leden en hun cliënten. Mocht dit niet tot oplossing leiden, of kiest u als cliënt om rechtstreeks de klachtenprocedure volgens Wkkgz te volgen, dan kan dat.

  1. Mogelijkheid 1:
    Bemiddeling door de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging BvK: Vul het klachtenformulier in en stuur het naar het secretariaat.
    Wanneer deze bemiddeling niet lukt dan:
  2. Mogelijkheid 2:
    Rechtstreeks de klachtenprocedure volgens Wkkgz volgen:

a.        In eerste instantie komt de klacht bij de therapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kan de cliënt de klachtenfunctionaris inschakelen.

b.      De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon. Hij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. Hij heeft als taak te trachten de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Gezamenlijk betekent dat de cliënt, de kinesioloog en de klachtenfunctionaris samen een oplossing zoeken.

c.       Is de cliënt ontevreden met deze (onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de geschillencommissie. De geschilleninstantie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stappen naar de burgerrechter te vermijden.

De geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, kan de therapeut naar de rechter.

 

Informatieverstrekking Wkkgz voor cliënten 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze praktijk “De Heel Stee” voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij  ik ben aangesloten.

Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2018 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact: Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

Stichting TCZ: Tuchtcollege Complementaire Zorg.

Verder ben ik aangesloten bij het Tuchtcollege Complementaire Zorg. Het TCZ geld voor iedere werker binnen de complementaire zorg. Alle beroepsbeoefenaren staan in het TCZ register. Belangrijk is om te weten dat de stichting TCZ zorg draagt voor de tuchtrechtspraak binnen de complementaire zorg, maar geen recht spreekt. Het Tuchtrecht en het Klachtenreglement zijn niet hetzelfde. Het belangrijkste verschil is dat de uitspraak van het Tuchtcollege bindend is en de uitspraak van de Klachtencommissie adviserend . Het Tuchtrecht kent dus disciplinaire maatregelen, zoals een tijdelijke of een definitieve schorsing, maar ook een berisping of een waarschuwing.